Projekt systemowy Beneficjenci projektu Informacje dla zatrudnionych
Linki

  

     

INSTRUKCJA – DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

1. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego BO powinna zawierać 6 dokumentów:

 • formularz zgłoszeniowy
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz jeśli potrzeba opinia psychologiczna bądź zaświadczenie lekarskie
 • kontrakt uczestnictwa w projekcie
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • tabela wsparcia EFS
 • kserokopia dowodu osobistego

Pamiętajmy, że wszystkie dokumenty, które są kserowane powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.

2. Wszystkie 6 dokumentów należy włożyć do skoroszytu z europerforacją (skoroszyt z dziurkami do wpięcia do segregatora, zdjęcie poniżej). Na grzbiecie skoroszytu należy napisać drukowanymi literami imię i nazwisko beneficjenta.

 

3. Następnie ostatniego dnia miesiąca należy wysłać do koordynatora, właściwego dla danego regionu dokumentację rekrutacyjną z danego miesiąca. Koordynator zobowiązany jest po otrzymaniu dokumentacji rekrutacyjnej z każdego punktu włożyć wszystkie dokumenty do jednej dużej koperty i przesłać na adres biura ZG PSOUU wraz z pismem przewodnim informującym o przekazywanej dokumentacji. Bardzo proszę, aby dokumentacja wysyłana  przez koordynatorów była KOMPLETNA. Nie ma możliwości na dosyłanie dokumentów (dzięki temu unikniemy sytuacji, w której dokumenty mogą zaginąć).

4. I jeszcze jedna prośba - aby uniknąć sytuacji, w której zrekrutowana przez Was osoba może zostać zakwestionowana jako BO z punktu widzenia formalnego proszę każdorazowo stosować sie do procedury rekrutacyjnej.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne dla osób z Zespołem Downa i/lub sprzężonymi niepełnosprawnościami
Wszystkie dokumenty spakowane w jednym pliku zip

lub pliki pdf do pobrania pojedynczo:

Wyjaśnienie
Dane uczestników projektów
Formularz rekrutacyjny
Kontrakt uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie - rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie - zakończenie udziału w projekcie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty rekrutacyjne dla osób z głębokim upośledzeniem umysłowym
Wszystkie dokumenty spakowane w jednym pliku zip

lub pliki pdf do pobrania pojedynczo:

Wyjaśnienie
Dane uczestników projektów
Formularz rekrutacyjny
Kontrakt uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie - rezygnacja z uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie - zakończenie udziału w projekcie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Informacja w sprawie stanu orzecznictwa


REGULAMIN PROCESU REKRUTACJI
w projekcie „Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (os. z zespołem Downa oraz upośledzeniem w stopniu głębokim)”, PO KL Priorytet I, Działanie 1.3

§ 1

Przepisy ogólne

 1. Projekt „Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (os. z zespołem Downa oraz upośledzeniem w stopniu głębokim)”, realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (dalej PSOUU) w Warszawie w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej PFRON) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 1, Działanie 1.3; umowa nr: 2009/01/06
 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 3. Czas trwania projektu: 29.12.2008r. – 28.02.2010r.
 4. Czas uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych (dalej BO) w projekcie: 01.03.2009r. – 31.12.2009r.
 5. Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie z zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego.
 6. Partnerstwo Kół Terenowych PSOUU z PSOUU określać będzie osobna umowa partnerska zawierająca prawa i obowiązki obydwu stron.
 7. Rekrutacja dokonywana jest na terenie całego kraju w Punktach Aktywizacji przez pracowników merytorycznych zatrudnionych przez Zarząd Główny PSOUU w ramach projektu.
 8. Harmonogram projektu określa terminy rekrutacji oraz liczbę BO.
 9. Rekrutacja obejmuje 2 różne ścieżki dla 2 grup BO uczestniczących w projekcie.
  1. Jedną grupę stanowią osoby z zespołem Downa i/lub innymi niepełno- sprawnościami sprzężonymi – łącznie 500 osób.
  2. Drugą grupę stanowią osoby z upośledzone umysłowo w stopniu głębokim – łącznie 100 osób.
 10. Koordynator merytoryczny projektu prowadzi bieżący monitoring nad procesem rekrutacji BO.
 11. Na potrzeby projektu, w celu organizacji pracy i środków finansowych, została stworzona jednostka - moduł. W ramach projektu zaplanowane są 2 rodzaje modułów:
  • Moduł niepełnosprawności sprzężonej i/lub zespołu Downa:
   • 0 osób niepełnosprawnych intelektualnie z Zespołem Downa lub inną niepełnosprawnością sprzężoną,
   • Na każdą osobę niepełnosprawną z modułu przewidziane jest 15 godzin poradnictwa psychologicznego i 20 godzin poradnictwa zawodowego oraz indywidualne wsparcie trenera pracy
  • Moduł niepełnosprawności głębokiej:
   • 2 osoby upośledzone w stopniu głębokim,
   • Trener pracujący bezpośrednio z osobą upośledzoną i mentor współpracujący z trenerem

§ 2

Organizacja procesu rekrutacji

I. Dotyczy grupy osób z zespołem Downa i/lub innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi

 1. W ramach projektu zaplanowane są 3 etapy rekrutacyjne w okresie od 01.04.2009r. do 30.09.2009r.
 2. W każdym z dwóch pierwszych etapów zaplanowane jest zrekrutowanie po 200 BO, w ostatnim 100 BO – łącznie 500 beneficjentów.
 3. Każdy etap rekrutacji trwa średnio 2 miesiące.
 4. Punkt Aktywizacji realizujący 1 moduł zobowiązany jest do rekrutacji w dwóch pierwszych etapach średnio 4 osób niepełnosprawnych a w ostatnim etapie 2 osoby niepełnosprawne.
 5. Rekrutacja przy prowadzeniu większej ilości modułów będzie multiplikacją prowadzonych działań.
 6. Rekrutacja rozpocznie się od przeprowadzenia paneli informacyjno – promocyjnych dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz terapeutów w różnego rodzaju placówkach.
 7. Każde spotkanie informacyjne będzie ewidencjonowane; obecność osób będzie poświadczona podpisem na liście obecności.
 8. Każdy Punkt Aktywizacji zostanie wyposażony w potrzebne do prowadzenia informacji i promocji instrumenty (np. ulotki).
 9. W celu zapewnienia równości szans osobom niepełnosprawnym w procesie rekrutacji ulotki dostarczone zostaną do instytucji i urzędów świadczących usługi dla tej grupy i na ich rzecz.
 10. Pracownicy merytoryczni Punktów Aktywizacji zobowiązani są do prowadzenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej (§ 3, ust. I, pkt 5 określa wymaganą dokumentację).

II. Dotyczy grupy osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

 1. W ramach projektu zaplanowany jest 1 etap właściwej rekrutacji, w wyniku którego do projektu zostanie zakwalifikowanych 100 osób.
 2. Rekrutacja zaplanowana jest od 1.03.2009 r. do 30 kwietnia 2009 r.
 3. Planowany jest również fakultatywny etap rekrutacji, uzależniony od stopnia osiągnięcia założonych wskaźników ilościowych (nie później niż do 30.06.2009r.).
 4. Rekrutacja BO odbywać się będzie przy znaczącym udziale ich rodziców/opiekunów prawnych i terapeutów.
 5. Rekrutacja rozpocznie się od przeprowadzenia paneli informacyjno – promocyjnych dla rodzin osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego oraz terapeutów w różnego rodzaju placówkach.
 6. Każde spotkanie informacyjne będzie ewidencjonowane; obecność osób będzie poświadczona podpisem na liście obecności.
 7. Właściwa rekrutacja odbywać się będzie przy pomocy specjalistycznego narzędzia – kwestionariusza – zawierającego kategorie według których oceniane będą możliwości funkcjonalne osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego.
 8. Rekrutacja będzie prowadzona przez psychologa/pedagoga zatrudnionego w ramach projektu.
 9. Każdy Punkt Aktywizacji zostanie wyposażony w potrzebne do prowadzenia informacji i promocji instrumenty (np. ulotki).
 10. W celu zapewnienia równości szans osobom niepełnosprawnym w procesie rekrutacji ulotki dostarczone zostaną do instytucji, urzędów, ośrodków terapeutycznych świadczących usługi dla tej grupy i na ich rzecz.
 11. Psycholog/pedagog zobowiązany jest do prowadzenia kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej (§ 3, ust. II, pkt 4 określa wymaganą dokumentację).

  § 3

  Zasady rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych

  I. Dotyczy grupy osób z zespołem Downa i/lub innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi

  1. Beneficjentem Ostatecznym projektu w grupie osób z zespołem Downa i/lub innymi niepełnosprawnościami sprzężonymi jest osoba pełnoletnia (ukończone 18 lat), która posiada orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez:
   1. Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;
   2. Komisję lekarską ZUS o niezdolności do pracy;
   3. Obwodową/ Wojewódzką Komisje Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (dalej KIZ) /w przypadku orzeczenia KIZ będzie to I i II grupa inwalidzka, która jest odpowiednikiem znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności/.
  2. Osoby nie posiadające w orzeczeniu stosownego zapisu potwierdzającego upośledzenie umysłowe zobowiązane są poświadczyć ten stan przy pomocy opinii psychologicznej.
  3. Osoba nie posiadająca w orzeczeniu stosownego zapisu potwierdzającego zespół Downa zobowiązana jest poświadczyć ten stan zaświadczeniem lekarskim.
  4. Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną to osoba, u której występuje co najmniej 2 niepełnosprawności. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest stosowny zapis w orzeczeniu bądź też zaświadczenie lekarskie.
  5. Każdy beneficjent zobowiązany jest dostarczyć (oprócz wyżej wymienionych dokumentów) kserokopię dowodu osobistego.
  6. W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzą:
   1. Formularz rekrutacyjny zawierający informacje formalne o beneficjencie (dane teleadresowe, rodzaj i stopień niepełnosprawności, status beneficjenta, poziom wykształcenia oraz doświadczenia, informacje o stanie zdrowia, potrzeby szkoleniowe) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
   2. Kontrakt uczestnictwa w projekcie, określający warunki tego uczestnictwa, zakres usług z jakiego mogą skorzystać beneficjenci oraz warunki wcześniejszej rezygnacji stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu;
   3. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

  II. Dotyczy grupy osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

  1. 1.Beneficjentem Ostatecznym projektu w grupie osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego jest osoba mająca ukończony co najmniej 16 rok życia, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez:
   1. Powiatowy lub Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności;
   2. Komisję lekarską ZUS o niezdolności do pracy;
   3. Obwodową/ Wojewódzką Komisje Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia ( dalej KIZ) /w przypadku orzeczenia KIZ będzie to I grupa inwalidzka, która jest odpowiednikiem znacznego stopnia niepełnosprawności/.
  2. Każda osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności powinna dodatkowo posiadać opinie psychologiczną potwierdzającą upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim.
  3. Każdy beneficjent zobowiązany jest dostarczyć (oprócz wyżej wymienionych dokumentów) kserokopię dowodu osobistego.
  4. W skład dokumentacji rekrutacyjnej wchodzą:
   1. Kwestionariusz rekrutacyjny – oceny potencjału osoby upośledzonej umysłowo (opisany w §2, II, pkt. 7) stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu;
   2. Formularz zgłoszeniowy zawierający dane formalne beneficjenta stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu;
   3. Kontrakt uczestnictwa w projekcie, określający warunki tego uczestnictwa, zakres usług z jakiego mogą skorzystać beneficjenci oraz warunki wcześniejszej rezygnacji stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu;
   4. Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych stanowiący załącznik nr 7do niniejszego regulaminu.

  § 4

  Czas uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie oraz zasady rezygnacji z udziału w projekcie

  1. Proces aktywizacji zaplanowany w projekcie dla beneficjentów z grupy osób z zespołem Downa rozpoczyna się w momencie przystąpienia do projektu. Każdy beneficjent przechodzi poszczególne etapy: diagnozę preferencji i predyspozycji zawodowych; warsztaty z zakresu umiejętności społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy; warsztaty praktyczne pozwalające na dokonanie wyboru właściwej drogi zawodowej; ciągłą praktykę zawodową.
  2. Każdy beneficjent z grupy osób z zespołem Downa w ramach zaplanowanych działań projektowych może skorzystać z 15 godzin poradnictwa psychologicznego, 20 godzin doradztwa zawodowego oraz z co najmniej 40 godzin indywidualnego wsparcia trenera pracy.
  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.
  4. Beneficjent Ostateczny zostaje skreślony z listy uczestników w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia pisemnej decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
  5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie osoby z grupy z zespołem Downa i/lub innymi niepełnosprawnościami, przed zakończeniem procesu aktywizacji (za zakończenie w projekcie uważane jest odbycie co najmniej 2 tygodniowych praktyk ciągłych w zakładzie pracy); koordynator regionalny zobowiązany jest do włączenia w proces nowej osoby z listy rezerwowych.
  6. W przypadku zakończenia przez beneficjenta zaplanowanej dla niego w Indywidualnym Planie Działania ścieżki aktywizacji społeczno – zawodowej doradca wypełnia stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu.
  7. Proces aktywizacji zaplanowany w projekcie dla beneficjentów z grupy osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego rozpoczyna się w momencie zakwalifikowania na podstawie przeprowadzonej diagnozy funkcjonalnej (przy pomocy kwestionariusza).
  8. Każdy beneficjent w ramach zaplanowanych działań projektowych skorzysta z indywidualnych zajęć mających na celu kształtowanie aktywności. Indywidualne zajęcia będą prowadzone 2 razy w tygodniu po 4 godziny.
  9. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Beneficjent Ostateczny bądź rodzice/opiekunowie prawni Beneficjenta Ostatecznego zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego regulaminu.
  10. Beneficjent Ostateczny zostaje skreślony z listy uczestników w ciągu 7 dni od dnia dostarczenia pisemnej decyzji o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie.
  11. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie osoby z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego, przed zakończeniem procesu aktywizacji (za zakończenie udziału w projekcie uważa się co najmniej 3 miesięczny udział w prowadzonych zajęciach) asystent ds. osób głęboko upośledzonych zobowiązany jest do włączenia w proces nowej osoby z listy rezerwowych.

  § 5

  Dokumentacja rekrutacyjna

  1. Kompletna dokumentacja rekrutacyjna każdego beneficjenta powinna być przechowywana w osobnej teczce/skoroszycie w miejscu, niedostępnym dla osób trzecich zgodnie z instrukcją przechowywania dokumentacji projektu oraz instrukcją ochrony danych osobowych.
  2. Po zakończeniu każdego etapu rekrutacji należy przesłać całą dokumentację wraz z raportem podsumowującym do biura Zarządu Głównego PSOUU w Warszawie.