Projekt systemowy Beneficjenci projektu Informacje dla zatrudnionych
Linki

  

     

Informacja dla terapeuty

 1. Zapoznaj się z otrzymanymi na szkoleniu Zasadami posługiwania się kwestionariuszem „Ocena potencjału osoby głęboko upośledzonej umysłowo w zakresie możliwości podjęcia czynności zawodowych”.
 2. Określ poziom funkcjonowania osoby upośledzonej w stopniu głębokim: deficyty w obrębie narządów ruchu i zmysłów, wydolność fizyczna.
 3. Wybierz 2 uczestników do 1 modułu oraz 1 mentora.
 4. Korzystając z arkusza „wywiad z rodzicami” przeprowadź z nimi wywiad.
 5. Następnie przygotuj Indywidualny Plan Działania pod kątem celów realizowanych w projekcie.
 6. Zorganizuj miejsce aktywności i zapewnij odpowiednie wyposażenie.
 7. Zadbaj o współpracę – współdziałanie otoczenia, wolontariuszy, transportu.
 8. Nastaw się na ciągłą pracę z beneficjentem oraz z rodziną w kierunku zmiany postaw rodziców.

Realizacja projektu dla poszczególnych beneficjentów

 1. Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania – elementy aktywności celowej, działania prospołeczne.
 2. Prowadzenie dokumentacji dot. działania, motywowania.
 3. Prowadzenie dokumentacji filmowej.

Organizacja zajęć

Miejsce aktywności działa 2 razy w tygodniu po 4 godziny zegarowe:

 1. 30 minut – przygotowanie miejsca pracy, skupienie uwagi, ćwiczenia koncentrujące.
 2. 2 godziny – właściwa praca ze wsparciem wraz z przerwą na ćwiczenia ruchowe i odprężające. Sprzątanie miejsca pracy po zakończeniu zajęć – ćwiczenia orientacji przestrzennej: szczotka za drzwiami, lampa na stole).
 3. 1 godzina – aktywność rekreacyjno – motywująca (podliczanie wyników pracy, wzmacnianie pozytywne, „wspólne” przyjemności).
 4. 30 minut dla trenera i wolontariusza – mentora na dokumentowanie przebiegu pracy, wnioski, rozmowy z rodzicami oraz uzupełnianie sprawozdania – porównywanie założeń Indywidualnego Planu Działania z możliwościami realizacji w pracy.

Sposób monitorowania rezultatów

Osoba z głębokim upośledzeniem umysłowym, której nikt nie towarzyszy, a jedynie zaspokaja jej biologiczne i higieniczne potrzeby, będzie żyła, ale nie będzie się rozwijać. Warunkiem jej rozwoju jest towarzyszenie, a nie sama rehabilitacja czy rewalidacja. (turnus – terapeutki na wycieczkach z wózkami, rodzice jadący z osobą do pracy). Nieodzowne jest nawiązanie kontaktu emocjonalnego.

Podstawowym narzędziem ewaluacyjnym, dającym informacje dotyczącą postępów w aktywizacji poszczególnych beneficjentów będzie Indywidualny Plan Działania. Jest to dokument, w którym zawarte będą poszczególne etapy oraz postępy w aktywizacji. Dodatkowo, np. co 2-3 miesiące Plan ten powinien być weryfikowany.

Kolejnym dokumentem będą oceny w miejscu pracy, dzienniki prowadzone przez terapeutów, arkusze obserwacji oraz dokumentacja fotograficzna (filmy).

W filmie powinien zostać przedstawiony proces pracy, najlepiej w trzech fazach realizacji projektu (w pierwszym miejscu, po 6 miesiącach, na zakończenie realizacji projektu).

Miesięczne sprawozdania merytoryczne zawierające oprócz informacji merytorycznych również dane ilościowe będą dokumentować postępy w realizacji projektu w poszczególnych ośrodkach.

Narzędziem do dokumentacji wsparcia dla rodziców będzie ankieta przeprowadzona przed przystąpieniem do projektu oraz po jego zakończeniu; oraz wywiady osobiste.

Należy uwzględnić również spotkania rodziców i opiekunów z koordynatorem projektu, specjalistą, prawnikiem, psychologiem, które będą się odbywać według potrzeb.

DOBRE PRAKTYKI PROJEKTU

dobre praktyki-zajęcia aktywizujące 1-Koło w Krośnie

dobre praktyki-zajęcia aktywizujące 2-Koło w Krośnie


PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ

harmonogram zajęć aktywizujących