Projekt systemowy Beneficjenci projektu Informacje dla zatrudnionych
Linki

  

     

INFORMACJA WYJAŚNIAJĄCA ROLĘ MENTORA W PROJEKCIE

MENTOR – według założeń projektu jest to osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Jej rola polega na wsparciu osób z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego oraz pomocy terapeucie przy realizacji zadań zaplanowanych w danym module w ramach projektu.

Odbyło się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonywanie usług opiekuńczych w ramach zadań wyszczególnionych w projekcie „Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (osób z zespołem Downa oraz upośledzeniem w stopniu głębokim)” realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem Umysłowym, przewidzianych dla mentora, polegające na pomaganiu osobie pracującej indywidualnie z 2 osobami głęboko upośledzonymi umysłowo w trakcie prowadzenia zajęć aktywizujących. W specyfikacji istotnych warunków zatrudnienia zawarta jest informacja, że zajęcia odbywać się będą zgodnie z zaplanowanym w projekcie programem i harmonogramem (8 godzin w tygodniu, co daje 32 godziny w miesiącu).

Mentorzy zatrudnieni są w formie umowy zlecenia. Umowa zlecenia jest to umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przedmiotem umowy zlecenia jest odpłatne lub nieodpłatne dokonanie określonej czynności prawnej. Umowa zlecenia jest  umową starannego działania, oznacza to iż przyjmujący zlecenie odpowiada za wykonanie czynności określonych w umowie. Na przyjmującym zlecenie spoczywa również obowiązek udzielania dającemu zlecenie informacji z przebiegu czynności podjętych w celu wykonania zlecenia.

§ 1, pkt. 2 zawartej z mentorami umowy mówi, że Wykonawca (czyli mentor) ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie zlecenia. § 6 mówi, że w przypadku wykonania zleconych czynności wadliwie lub w sposób nienależyty Zamawiający (czyli PSOUU) ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli nie dokonano poprawy zleconych prac. Natomiast w § 7 określone jest, iż w przypadku zaniechania wykonywania zleconych usług przez okres dłuższy niż 10 dni Zamawiający może odstąpić od umowy bez dodatkowego wzywania Wykonawcy.

Mając na uwadze wszystkie powyżej wymienione kwestie proszę o zwrócenie uwagi na wykonywanie przez mentorów zleconych zadań. Proszę uświadamiać mentorom, że podpisując umowę zlecenia zobowiązali się do wykonywania ich należycie, sumiennie i terminowo. Zważywszy, że osoby te są niepełnosprawne intelektualnie na pewno będą potrzebowały wsparcia, motywowania i wzmocnienia w tym zakresie. Za te kwestie odpowiedzialni są terapeuci prowadzący dany moduł oraz rodzice tychże osób.


Pliki do pobrania

Wioletta Kaczmarek - refleksje mentorki