Projekt systemowy Beneficjenci projektu Informacje dla zatrudnionych
Linki

  

     

DZIAŁANIA:
Dla grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną z zespołem Downa
i sprzężonymi kalectwami:

Ocena wstępna kandydata do zatrudnienia i stworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD)
Celem głównym działania jest zebranie informacji dotyczących osobistych preferencji związanych z przyszłą pracą. Podjęte działania dostarczą informacji o kompetencjach i umiejętnościach osoby niepełnosprawnej, o jej słabych i mocnych stronach, zainteresowaniach i predyspozycjach. Osoba niepełnosprawna bierze aktywny udział w wyborze stanowiska pracy, które odpowiada jej zainteresowaniom.

 • Wstępna diagnoza psychologiczna, która daje obraz funkcjonowania poznawczo - społecznego osoby oraz  pozwala zakwalifikować osobę do udziału w warsztatach z zakresu umiejętności społecznych. Psycholog zwraca uwagę na takie aspekty jak: spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, mowa - sposób porozumiewania się oraz sposób nawiązywania kontaktów, relacje w grupie, współpraca z innymi osobami. Następnie przygotowuje opinię psychologiczną, która zawiera kompleksowe informacje n/t poszczególnych sfer funkcjonowania osoby, jej umiejętności i mocnych stron oraz poziomu motywacji do podjęcia aktywności zawodowej;

 • Diagnoza doradcza , która ma na celu zidentyfikowanie zainteresowań, preferencji, predyspozycji zawodowych oraz umiejętności osoby. Doradca zawodowy na podstawie zebranych informacji przygotowuje profil zawodowy danej osoby;

 • Warsztaty praktyczne - krótkoterminowe "próby pracy" dające możliwość osobie niepełnosprawnej na świadome podjęcie decyzji dotyczącej wykonywania przyszłej pracy (doświadczenie wielu różnych czynności zawodowych w praktyce;

 • Kolejnym krokiem jest przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) - sprecyzowanie celu zawodowego i ustalenie harmonogramu jego realizacji - przygotowanie szczegółowych kroków do wykonania, aby cel osiągnąć;

 • Warsztaty z zakresu poruszania się po rynku pracy i w miejscu pracy - informacja o zawodach i czynnościach do wykonania na stanowisku pracy (w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie nie mówimy o całym zawodzie, bardzo często są to pomocnicze, proste czynności, które są wykonywane na poszczególnych stanowiskach pracy); dokumenty wymagane w pracy oraz sposoby aplikowania o nią, podstawowe prawa pracownika, itp.

Wyszukiwanie miejsc pracy

 • Praktyka/praca jest dobierana indywidualnie do każdej osoby niepełnosprawnej; dopasowanie pracy wiąże się z gruntowną diagnozą preferencji i predyspozycji zawodowych beneficjenta a nie zapotrzebowaniem rynku pracy;

 • Trener nawiązuje kontakty z potencjalnymi pracodawcami, wyjaśnia specyfikę zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością intelektualną i bezpośrednio bierze udział w negocjowaniu warunków zatrudnienia; poza tym wspiera osobę niepełnosprawną intelektualnie podczas rozmowy wstępnej;

Zatrudnienie (bądź organizacja praktyki zawodowej) i szkolenie osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy - szkolenie w miejscu pracy ma na celu dopasowanie metod szkolenia do określonych potrzeb indywidualnych osoby. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają trudności z przyswajaniem nowych umiejętności. Dlatego też systematyczne szkolenie jest bardzo skuteczną, podzieloną na etapy strategią uczenia wszelkich umiejętności. Dodatkową zaletą jest fakt, iż osoba nabywa te umiejętności w swoim docelowym miejscu pracy - osoby niepełnosprawne intelektualnie mają trudności w zastosowaniu już zdobytych umiejętności w nowej sytuacji (przenoszenie umiejętności);

Stałe wsparcie i monitorowanie pracy - po zatrudnieniu wspomaganie trenera nie kończy się, nabiera tylko innego wymiaru; ważne jest, aby osoba utrzymała standard wykonywanej pracy oraz właściwą motywację - szkolenia wyrównawcze, bieżące rozwiązywanie pojawiających się trudności;

Uczestnictwo osoby niepełnosprawnej już zatrudnionej w grupie motywująco - wspierającej (poradnictwo psychologiczne, otrzymywane wsparcie od grupy) - osoby mogą opowiedzieć o swoich problemach pojawiających się w miejscu pracy i otrzymać pomoc zarówno od psychologa, jak również  od pozostałych uczestników.
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną potrzebuje indywidualnego wsparcia podczas całego procesu aktywizacji. Wsparcie dotyczy przede wszystkim dostarczania informacji, dostosowanych do możliwości percepcyjnych danej osoby, a nie podejmowania decyzji za tę osobę. W projekcie kluczowa rola należy do trenera, którego zadaniem będzie wspieranie osoby niepełnosprawnej intelektualnie podczas wykonywania czynności pracy. Trener poprzez uczestnictwo w procesie pracy, wspólne wykonywanie czynności, podpowiedzi będzie uczył osobę jak prawidłowo należy wykonywać daną czynność.

Dla grupy osób z głębokim upośledzeniem umysłowym:
Działania:

 • Propagowanie projektu w celu wzbudzenia zainteresowania środowiska, zbierania kandydatów niepełnosprawnych oraz kadry do projektu,
 • Przygotowanie i pilotaż narzędzi diagnostycznych:
  • inwentarz sytuacji do obserwacji,
  • kwestionariusz o dwóch częściach:
   • niezbędnej do wstępnej kwalifikacji (gdyby było więcej kandydatów),
   • niezbędnej do ostatecznej kwalifikacji, przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz ewaluacji
  • struktura wywiadu z rodzicami
 • Uzyskanie zgody rodziców na badania i przeprowadzenie badań diagnostycznych wstępnych i ostatecznych,
 • Kryteria doboru:
  • uczestników niepełnosprawnych:
   • możliwość przemieszczania się (choćby ze wsparciem),
   • elementarna zaradność osobista (np. sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, odgryzanie i żucie pokarmów, picie z kubka, przewidywanie zagrożenia np. ogień, szkło, nóż),
   • funkcjonowanie społeczne (kontakt - choćby krótkotrwały, komunikacja - choćby gestem i mimiką, brak zachowań ostro agresywnych, przejawy zachowań prospołecznych),
   • wykonywanie najprostszych czynności celowych, umiejętność choćby krótkotrwałego skupienia uwagi, dokładność,
   • sposób i tempo uczenia się (choćby przez modelowanie, naśladownictwo)
  • kadry oraz wolontariuszy:
   • trener pracy - nabyte doświadczenie w pracy z ONI,
   • mentor - asystent trenera, osoba z lekkim lub umiarkowanym stopniem upośledzeniaumysłowego, z prospołecznym nastawieniem, z aspiracjami pomocy innym, o łagodnym usposobieniu, zrównoważona w swoich reakcjach
 • uzyskanie zgody rodziców dla przyłączenia się i wejścia ich dziecka do projektu,
 • konstrukcja grupy osób z głębokim stopniem upośledzenia oraz znalezienie personelu (trenerzy i wolontariusze, mentorzy),
 • organizacja punktów pracy:
  • znalezienie lokalu, wyposażenie,
  • zatrudnienie personelu oraz jego przeszkolenie, a także zapewnienie współpracy otoczenia,
  • zapewnienie transportu.
 • Realizacja projektu:
  • opracowanie IPD, wdrażanie ich, motywowanie, prowadzenie dokumentacji, m.in. filmowej,
  • punkty pracują 2x w tygodniu po 4 godz. zegarowe, w tym:
   • 0,5 godz. na skupienie się na miejscu pracy (koncentracja),
   • 2 godz. - właściwa praca ze wsparciem oraz przerwa na ruch, sprzątanie miejsca pracy po zakończeniu (długość trwania zajęć aktywizujących musi być dostosowana do potrzeb i możliwości osoby z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego; wiąże się to z potrzebą wnikliwej obserwacji i elastycznego przechodzenia z jednego rodzaju zajęć do drugiego),
   • 1 godz. aktywność rekreacyjno - motywującą (na zasadzie rytuału: podliczenie wyników pracy, wzmacnianie pozytywne przez pochwały, wspólna herbatka przy ulubionej muzyce),
   • 0,5 godz. dla pracowników - trenerów i wolontariuszy - mentorów na dokumentowanie przebiegu pracy, indywidualne obserwacje, wnioski, rozmowy z rodzicami)