Projekt systemowy
 Cel 
Beneficjenci projektu
Informacje dla zatrudnionych
Kontakt
Linki

  

     

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych intelektualnie z zespołem Downa, sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego; poprawa jakości ich życia.

Cele szczegółowe dla grupy osób z niepełnosprawnością intelektualną z zespołem Downa i sprzężonymi kalectwami:

 • Odkrywanie indywidualnego potencjału osób niepełnosprawnych intelektualnie, ułatwianie/umożliwianie realizacji naturalnej potrzeby aktywności;

 • Umożliwienie bądź poprawa komunikacji z otoczeniem;

 • Nabycie lub/i wzmocnienie kluczowych kompetencji w zakresie procesu pracy przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną,

 • Promocja osób niepełnosprawnych intelektualnie jako osób wartościowych, „sprawczych” wśród różnych grup społecznych

 • Wsparcie rodzin (rodziców/opiekunów prawnych, rodzeństwo) osób
  z niepełnosprawnością intelektualną; poradnictwo prawne i psychologiczne

Cele szczegółowe dla grupy osób z głębokim upośledzeniem umysłowym:

 • podniesienie zaradności osobistej i umiejętności współżycia,

 • wypracowanie umiejętności wykonywania celowych czynności użytecznych
  w sposób dokładny i ciągły, w tym czynności pracy,

 • podniesienie dobrego samopoczucia poprzez doznawanie sprawstwa, sukcesu, sensu życia i akceptacji otoczenia, w tym wypracowanie nowych form, metod i technik wspierania.