Projekt systemowy Beneficjenci projektu Informacje dla zatrudnionych
Linki

  

     

Projekt zakończony sukcesem!

Pobierz i przeczytaj raport.Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w styczniu 2009 r. rozpoczął realizację projektu pn. „Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualna (os. z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla Priorytetu I PO KL 2007-2013 „Zatrudnienie i integracja społeczna” Działanie 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej” Poddziałanie 1.3.6

Osoby z niepełnosprawnością intelektualna stanowią jedną z najbardziej wykluczonych społecznie grup. Postrzegane jako osoby o niższej świadomości społecznej, zaradności osobistej, zależne oraz pozbawione potencjału i ambicji nie są w stanie konkurować z pełnosprawnymi osobami na rynku pracy. Osoby te wymagają szczególnego rodzaju poradnictwa w kierunku koncentrowania się na mocnych stronach osoby, na kształtowaniu umiejętności ułatwiających przezwyciężanie trudności, na wykraczanie poza granice możliwości.

Realizacja projektu umożliwi wypracowanie, prowadzenie i rozszerzenie usług aktywizujących społecznie i zawodowo, precyzyjnie dostosowanych do specyfiki i potrzeb tej grupy niepełnosprawnych. Podczas jego trwania zostaną rozpoczęte regularne działania przygotowujące osoby z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego do wykonywania prostych czynności będących elementami procesu pracy.

Projekt wprowadzi nowe formy wsparcia, których zastosowanie może pozytywnie wpłynąć na zmianę postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.