PSOUU Koło w Kielcach realizuje projekt edukacyjny pod nazwą „Więcej umiem, wiem i rozumiem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Okres realizacji projektu: 1 września 2012 r.- 31 sierpnia 2013 r.
Miejsce realizacji: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. M. Majewskiej, prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kielcach ul. Chęcińska 23, 25-020 Kielce
Beneficjenci projektu: uczniowie i wychowankowie OREW

Wsparcie realizowane w ramach projektu obejmuje w szczególności:

  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z arteterapii i specjalistyczne (z psychologiem, logopedą i fizjoterapeutą) służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych uczniów w trakcie procesu kształcenia
  • dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych ( wyjazdy dydaktyczne do Tokarni, do Kapkazów, do Kudowy-Zdrój)
  • doradztwo i opiekę psychologiczną
  • organizację biegu integracyjnego podczas Międzynarodowego Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie

  • W celu wzmocnienia efektu terapeutycznego w OREW zostanie wyremontowany gabinet hydroterapii oraz zakupiona wirówka do masażu wodnego kończyn dolnych oraz lampa do koloroterapii likwidująca stany zapalne w obrębie narządów ruchu.