Biuro Obsługi Placówek jest wydzielonym w strukturze organizacyjnej Koła zespołem pracowników do realizacji zadań administracyjno - biurowych.

W strukturze Biura wydzielone są następujące działy:
- sekretariat
- kadry i księgowość
- zamówienia publiczne
- promocji

Pracami Biura kieruje Dyrektor Biura, podległy bezpośrednio Zarządowi Koła. Biuro obsługuje istniejace placówki, projekty oraz inne formy działalności realizowane przez Koło.

DEKLARACJA PRAW OSÓB UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - ONZ pkt. 2.
„Osoba upośledzona umysłowo ma prawo do odpowiadającej jej potrzebom opieki lekarskiej i usprawniania fizycznego oraz nauki i szkolenia, rehabilitacji i poradnictwa w takim zakresie, aby umożliwić jej maksymalny rozwój posiadanych uzdolnień i potencjalnych możliwości.” ... pkt. 4. „Kiedy tylko jest to możliwe, osoba upośledzona umysłowo powinna żyć razem z własną rodziną, względnie z rodziną zastępczą i uczestniczyć w różnych formach życia społecznego. Rodzina, z którą zamieszkuje, powinna otrzymać pomoc.”

owi

  Ośrodek Wczesnej   Interwencji


orew

  Ośrodek Rehabilitacyjno   Edukacyjno Wychowawczy


kti

  Klub Terapeutyczno   Integracyjny


mt

  Mieszkanie Treningoweorddm

  Ośrodek Rehabilitacji   Dziennej Dzieci i Młodzieży


bop

  Biuro Obsługi Placówekprojekty

  Projektysovo

  Radio internetowe SoVo