Edukacja rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym w zakresie terapii i rehabilitacji ich dzieci

realizowany w okresie od 3 czerwca 2013r. do 30 sierpnia 2013r. prezez Urząd Miasta Kielce

Zadanie realizowane będzie w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23 w okresie od 3 czerwca 2013r. do 30 sierpnia 2013r.
Beneficjentami zadania będzie 15 rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym oraz pośrednio ich dzieci, zamieszkujący teren Miasta Kielce.
W ramach zadania odbędzie sie cykl szkoleń indywidualnych dla rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym dotyczących rehabilitacji ich dzieci oraz opracowanie konspektów indywidualnej pracy z dzieckiem dla uczestników zajęć. Na zakończenie projektu odbędzie się spotkanie podsumowujące dla wszystkich biorących udział w projekcie, mające na celu wymianę zdobytej wiedzy, przeżyć i doświadczeń
Istotą niepełnosprawności intelektualnej są trudności i ograniczenia w rozumowaniu i uczeniu się oraz komunikacji w sferze poznawczej, funkcjonalnej i społecznej. Aby zwiększyć udział Tych osób w życiu lokalnej społeczności i wyposażyc je w umiejętności niezbędne do aktywnego życia, potrzeba jest nieustannej terapii i rehabilitacji.
Problemem rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym zamieszkujących teren Miasta Kielce jest brak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w procesie terapii i rehabilitacji swoich własnych dzieci. Rodzice często pozostawiani są sami sobie z problemem codziennego funkcjonowania z osobą niepełnosprawną. Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia świadomości, zdobycia odpowiedniej wiedzy i doświadczenia rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym na temat terapii i rehabilitacji własnych dzieci w życiu codziennym.