Realizacja projektu ma na celu:
podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych 36 ONI w tym 17 kobiet i 19 mężczyzn wymaganych z punktu widzenia rynku pracy; podniesienie poziomu kompetencji społecznych 36 ONI w tym 17 kobiet i 19 mężczyzn; poprawa wizerunku i akceptacji społecznej oraz samopoczucia 36 ONI w tym 17 kobiet i 19 mężczyzn; torowanie komunikacji interpersonalnej w 36 rodzinach w obszarze perspektywy podjęcia pracy przez ONI; przełamanie stereotypów dotyczących możliwości samodzielnego funkcjonowania ONI w społeczeństwie, a w szczególności na rynku pracy

Opis Projektu
Kto może uczestniczyć w projekcie:
Grupą docelową objętą wsparciem zaplanowanym w ramach projektu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny zamieszkujące Miasto Kielce - 36 osób w wieku powyżej 16 lat z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym. W związku ze swoją niepełnosprawnością osoby te mają utrudnioną drogę indywidualnego rozwoju, co wpływa na niemożność niezależnego, dorosłego życia i wypełniania ról społecznych. Stąd też uzasadnione jest podejmowanie wobec nich kompleksowych działań, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia o charakterze psychologiczno – doradczo - zawodowym, ukierunkowanego na ich aktywizację społeczno – zawodową. O przystąpieniu do projektu będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Po zamknięciu listy zostanie dodatkowo stworzona lista rezerwowa 5 osób na wypadek wycofania się jakiegoś beneficjenta / beneficjentki z projektu lub też zdarzeń losowych. Zgodnie z zasadą równości płci do projektu zostanie zakwalifikowanych: 17 kobiet oraz 19 mężczyzn

Działania zaplanowane w projekcie:
Organizacja konferencji promującej dobre praktyki pt. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie szansą na lepszą jakość życia”.

Instrumenty aktywnej integracji:

- wstępna diagnoza BO projektu
- środowiskowa praca socjalna
- prowadzenie warsztatów psychoterapeutycznych dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
- warsztaty grupowe i indywidualne konsultacje Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie z doradcą zawodowym
- indywidualne konsultacje Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie z psychologiem
- organizacja poszukiwania pracy
2-tygodniowy obóz dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Gdańsku

Działania o charakterze środowiskowym
- Grupy wsparcia dla rodzin Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
loga