Opis: NAGLOWEKINTELEKT.jpgProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło realizować projekt „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II” - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 - Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 - PFRON – projekty systemowe.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU BĘDZIE DOSTĘPNA WKRÓTCE