Centrum DZWONI

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w menu_set_active_trail() (linia 2394 z /dzwoni_www/includes/menu.inc).

Nasza Oferta


Spis treści:

  1. Warsztatowe wyjazdy integracyjno-motywacyjno-szkoleniowe
  2. Kompleksowa funkcjonalna diagnoza potencjału BO
  3. Indywidualny Plan Aktywizacji
  4. Wsparcie przygotowujące do zatrudnienia
  5. Wsparcie motywacyjne
  6. Indywidualne wsparcie trenera pracy w zatrudnieniu - szkolenie stanowiskowe BO
  7. Monitoring zatrudnienia - indywidualne wsparcie BO, kontakt z pracodawcą, kontakt z rodziną/otoczeniem BO

I. Warsztatowe wyjazdy integracyjno-motywacyjno-szkoleniowe

Celem warsztatowych wyjazdów integracyjno-motywacyjno-szkoleniowych jest wzmocnienie motywacji osób z niepełnosprawnością intelektualną dotyczącej podjęcia zatrudnienia oraz minimalizacja lęków z tym związanych  a także stworzenie sytuacji w miarę samodzielnego funkcjonowania poza domem - bez wyręczających postaw rodzin. Doświadczenia wynikające z przeżywania samodzielności (jaką dla OzNI jest funkcjonowanie bez rodziny) wzmacnia oraz rozwija niezależność. Zdobyte w ten sposób doświadczenia i umiejętności przekładają się na większą swobodę we wchodzeniu na rynek pracy.

II. Kompleksowa funkcjonalna diagnoza potencjału BO

Diagnoza ma na celu określenie poziomu kompetencji społecznych, preferencji, predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz określenie strategii wsparcia w obszarach problematycznych. Diagnozy dokonujemy z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

a) Diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych

Diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych prowadzona jest przez doradcę zawodowego w formie indywidualnej w ramach 2 sesji. Pierwsza sesja służy wstępnemu określeniu możliwości i potrzeb osoby z niepełnosprawnością intelektualną, natomiast druga sesja stanowi podsumowanie udziału w warsztatach praktycznych oraz zaplanowaniu celów zawodowych, w tym przygotowaniu Indywidulanego Planu Aktywizacji (IPA).

b) Diagnoza kompetencji społecznych

Diagnoza kompetencji społecznych, czyli umiejętności, które przyczyniają się do skutecznej interakcji z otoczeniem prowadzona jest w formie indywidulanej przez psychologa.

c) Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie (od 1 do 3)

Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie służą weryfikacji wstępnej diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych osoby w praktyce. Forma ta polega na organizacji krótkotrwałych (4 godzinnych) warsztatów praktycznych w miejscu pracy na deklarowanym przez osobę niepełnosprawną stanowisku. Założeniem jest realizacja od 1 do 3 warsztatów na różnych stanowiskach pracy dla każdej osoby przy pełnym wsparciu trenera pracy.

d) Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy

Warsztaty poświęcone są nabywaniu kompetencji kluczowych potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. Obejmują m.in. następujące zagadnienia: komunikacja interpersonalna, samoocena (odkrywanie własnych możliwości i umiejętności); instrumenty i segmenty rynku pracy, szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia, metody aktywnego poszukiwania pracy, a także autoprezentacja, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Warsztaty prowadzone są przez 2 osobowe zespoły specjalistów (doradca zawodowy i psycholog).

 

III. Indywidualny Plan Aktywizacji

Indywidualny Plan Aktywizacji to osobisty program aktywizacji społeczno – zawodowej przygotowany przy współpracy zespołu merytorycznego (doradcy zawodowego, psychologa i trenera pracy) z osobą z niepełnosprawnością intelektualną. IPA polega na ustaleniu z osobą niepełnosprawną pozostającą bez pracy, szeregu działań dostosowanych do jej sytuacji osobistej i lokalnego
rynku pracy. Najważniejszym założeniem IPA jest indywidualne podejście do osoby oraz koncentracja na jej możliwościach, umiejętnościach, predyspozycjach, preferencjach i potrzebach. Efektem podjętych działań określonych w IPA jest zatrudnienie osoby na wybranym stanowisku pracy. IPA jest zawsze wyrażony w formie pisemnej, stanowi rodzaj kontraktu pomiędzy BO a Centrum DZWONI.

 

IV. Wsparcie przygotowujące do zatrudnienia ma na celu wyposażyć osobę z niepełnosprawnością intelektualną w umiejętności praktyczne związane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych oraz stworzyć warunki do zdobywania doświadczeń związanych z pracą, by móc podjąć świadomą decyzję o rodzaju pracy, która jej odpowiada.

a) Indywidualne zajęcia praktyczne w trybie ciągłym

Indywidualne zajęcia praktyczne prowadzone są dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną w przedsiębiorstwie z otwartego rynku pracy na indywidualnie dobranym stanowisku pracy przy wsparciu trenera pracy. Zajęcia praktyczne w trybie ciągłym trwają 40h. Trener pracy wspiera osobę niepełnosprawną podczas załatwiania wszelkich formalności związanych z organizacją indywidualnych zajęć praktycznych, a także podczas odbywania zajęć praktycznych przez cały okres ich trwania.

b) Wsparcie w procedurze organizacji warsztatów praktycznych / indywidualnych zajęć praktycznych / zatrudnienia

Trener pracy odpowiedzialny jest za wszelkie kwestie formalne związane z dopełnieniem formalności przy organizacji warsztatów praktycznych, indywidualnych zajęć praktycznych oraz zatrudnienia. Wsparcie to obejmuje w zależności od potrzeb: ustalenie warunków odbywania warsztatów/praktyk, wykonanie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych badań sanitarno-epidemiologicznych w sytuacji, gdy zajęcia praktyczne prowadzone są na stanowisku związanym z produkcją bądź przetwarzaniem żywności, badań koniecznych do podjęcia lub kontynuowania pracy – trener wspiera BO przy dostarczaniu materiału do badań, w przebiegu badań oraz w gabinecie lekarza medycyny pracy i innych specjalistów, a także przy odbiorze wyników. Wsparcie dotyczy także towarzyszenia beneficjentowi w rozmowach z pracodawcą, wypełnianiu dokumentacji pracowniczej, negocjowaniu warunków współpracy, ustaleniu zakresu obowiązków, harmonogramu pracy czy podpisaniu umowy itp.

c) Indywidualne pośrednictwo pracy

Ma na celu zaangażowanie BO w proces poszukiwania pracy oraz nauczenie korzystania z instrumentów rynku pracy. Ponadto w ramach pośrednictwa pracy osoba nabywa umiejętności analizowania ofert pracy pod kątem własnych możliwości i predyspozycji. Forma ta pozwala na włączenie BO w świadomy proces podejmowania decyzji odnośnie drogi zawodowej. Pośrednictwo jest prowadzone w formie indywidualnej.

d) Trening umiejętności samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko – wiejskiej

Ta forma wsparcia polega na wyuczeniu osoby z niepełnosprawnością intelektualną samodzielnego poruszania się w określonym terenie. Najczęściej będzie to droga z domu do zakładu pracy i z powrotem. Trener pracy uczy osobę niepełnosprawną w jaki sposób odczytywać rozkład jazdy, jak i gdzie kupić bilet, w jaki sposób zapytać o drogę, jakie są zasady bezpiecznego zachowania się na ulicy oraz w środkach komunikacji publicznej.

 

V. Wsparcie motywacyjne jest nieodłączną formą wsparcia w procesie aktywizacji społeczno – zawodowej. Celem tego rodzaju wsparcia jest utrzymanie motywacji na poziomie pozwalającym na aktywne uczestnictwo w kreowaniu ścieżki zawodowej. Wsparcie to pozwala również na eliminowanie pojawiających się trudności oraz szukanie rozwiązań w sytuacjach trudnych.

a) Indywidualne wsparcie psychologiczne
Psycholog lub doradca zawodowy przez cały okres uczestnictwa BO w projekcie prowadzi dla niego indywidualne wsparcie w postaci spotkań. Spotkania są organizowane każdorazowo według potrzeb beneficjenta, albo przez niego zgłaszanych albo z inicjatywy psychologa, bądź zespołu. Podczas tych spotkań mogą być wypracowywane umiejętności społeczne bądź rozwiązywane problemy, z którymi nie potrafi sobie poradzić sama osoba niepełnosprawna. Spotkania te również służą utrzymaniu wysokiego poziomu motywacji u BO.

b) Grupowe wsparcie psychologiczne

Psycholog prowadzi wsparcie grupowe dla osób, które przygotowują się do podjęcia zatrudnienia. W każdej grupie będzie brało udział średnio 5 osób. Wsparcie to prowadzone jest regularnie, w trybie ciągłym. Spotkania polegają na moderowaniu pracy grupy, która jest inicjatorem tematów spotkań. Prowadzący wykorzystuje takie metody pracy, jak: burza mózgów; odgrywanie ról, gry i zabawy ruchowe itd.

 

VI. Indywidualne wsparcie w zatrudnieniu - szkolenie stanowiskowe BO

Szkolenie i wsparcie w miejscu pracy BO to profesjonalna strategia ukierunkowana na cele pracownika, współpracowników i pracodawcy. Pracownik z niepełnosprawnością powinien otrzymywać systematyczne i zindywidualizowane wsparcie w uczeniu się i wykonywaniu zadań, a także w integracji z zespołem w pracy. Wsparcie powinno być udzielane na wszystkich typowych fazach zatrudnienia: wprowadzeniu, okresowi próbnemu, wydajnej pracy i rozwojowi zawodowemu.

Po formalnym akcie zatrudnienia wspomaganie trenera nie kończy się, tylko nabiera innego wymiaru. Trener pracy od początku wspiera BO w miejscu pracy. Oferowane BO wsparcie zależy od indywidualnych potrzeb pracownika. Trener wspólnie z tą osobą przedstawia jej zakres obowiązków, rolę w zakładzie pracy oraz wyjaśnia kontrowersyjne kwestie. Następnie trener prowadzi intensywne szkolenie BO na stanowisku pracy, które ma na celu dopasowanie metody i przedmiotu szkolenia do ściśle określonych potrzeb indywidualnych. Podczas intensywnego szkolenia trener pracy jest z BO przez cały czas. Szkolenie to odbywa się do czasu całkowitego usamodzielnienia się BO. Z czasem, wymiar wsparcia jest zmniejszany proporcjonalnie do nabywania umiejętności przez Beneficjenta.

Trener pracy może również organizować w zakładzie pracy spotkanie z zespołem pracowniczym mające na celu poinformowanie pracowników o specyfice współpracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną. W spotkaniu tym uczestniczy również osoba z niepełnosprawnością intelektualną, która została zatrudniona w danym zakładzie pracy.

 

VII. Monitoring zatrudnienia - indywidualne wsparcie BO, kontakt z pracodawcą, kontakt z rodziną/otoczeniem BO

Szkolenie i wsparcie w miejscu pracy BO to profesjonalna strategia ukierunkowana na cele pracownika, współpracowników i pracodawcy. Pracownik z niepełnosprawnością powinien otrzymywać systematyczne i zindywidualizowane wsparcie w uczeniu się
i wykonywaniu zadań, a także w integracji z zespołem w pracy.

Monitoring zatrudnienia jest to wsparcie  w utrzymaniu zatrudnienia (niwelowanie zachowań trudnych, szkolenia wyrównawcze, podtrzymywanie motywacji i poziomu jakości wykonywanej pracy). Monitoring jest prowadzony wielokierunkowo. Może być to kontakt BO w miejscu pracy bądź poza miejscem pracy, kontakt z pracodawcą oraz kontakt z rodziną BO. Trener pracy przez cały okres uczestnictwa BO
w projekcie prowadzi bieżący monitoring jego pracy.  Monitoring - indywidualne wsparcie BO - polega na regularnych wizytach na stanowisku pracy beneficjenta. Wizyty mają na celu rozmowę z beneficjentem n/t jego pracy (w tym problemów
i trudności związanych z wykonywaniem obowiązków, relacjami w grupie współpracowników, poziomem motywacji, etc.). Podczas wizyt trener pracy monitoruje również sposób wykonywania czynności zawodowych przez beneficjenta. Trener pracy wykorzystuje w tym celu metody obserwacji i wywiadu. Monitoring - kontakt z pracodawcą polega na regularnych wizytach na stanowisku pracy beneficjenta. Trener pracy przez cały okres zatrudnienia beneficjenta utrzymuje stały kontakt z pracodawcą lub bezpośrednim przełożonym zatrudnionego beneficjenta. Monitoring polega na prowadzeniu rozmów w celu budowania kontaktu, wymiany spostrzeżeń n/t pracy i postępów beneficjenta lub pojawiających się trudności. Dzięki stałym kontaktom obydwie strony mają możliwość podjęcia właściwych działań w sytuacjach trudnych. Trener pracy przez cały okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej utrzymuje również kontakt z rodziną /opiekunem prawnym osoby niepełnosprawnej. Kontakt ten ma na celu omówienie postępów, trudności, problemów, etc. w pracy BO jak również zidentyfikowanie czynników środowiskowych mających wpływ na motywację, i jakość wykonywanej pracy przez BO. Monitoring zatrudnienia jest kwestią bardzo indywidualną oraz elastyczną. Wynika z potrzeb zarówno samej osoby niepełnosprawnej zatrudnionej jak
i pracodawcy, który zatrudnia daną osobę.